รับตรวจสอบบัญชี

วิธีการเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท! ที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำธุรกิจซึ่งธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด, นิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม หรือนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเนื่องจากมีข้อกฎหมายกำหนดให้บริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี ซึ่งการตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบผ่านงบการเงินของบริษัท ซึ่งการจัดทำงบการเงินบริษัทสามารถจัดทำผ่านแผนกบัญชีของบริษัทได้โดยตรงหรือว่าจ้างให้สำนักงานรับทำบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อปิดงบบัญชีก็ได้ โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อยืนยันว่างบการเงินมีความถูกต้องก่อนนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและใช้ยื่นเสียภาษีประจำปี ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชี เพราะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจสำหรับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดทุน และยังมีผลต่อการระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนให้กับบริษัท นอกจากนั้นการตรวจสอบบัญชียังช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในงบการเงินได้อีกด้วย ด้วยความสำคัญทั้งในทางกฎหมายและความน่าเชื่อถือของบริษัท การเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชีจึงต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอีกทั้งต้องเลือกประเภทของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับประเภทของบริษัท โดยประเภทของผู้สอบบัญชีและวิธีการเลือกผู้สอบบัญชีมีดังนี้

ประเภทของผู้สอบบัญชีในการรับตรวจสอบบัญชี มีด้วยกัน 2 ประเภท

 1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนจากอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองบัญชีงบการเงิน ซึ่งรับตรวจสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” จากสภาวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ซึ่งรับตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลทั้งในรูปแบบบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะจัดทำรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่างบการเงินถูกต้องและได้มาตรฐานตามรายงานทางการเงินหรือไม่

วิธีการเลือกสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

 1. ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องทั้งผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีอนุญาต จึงจะสามารถรับตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในระหว่างรับตรวจสอบบัญชี
 2. ควรเลือกผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจของบริษัท เพราะผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีมีความชำนาญในการตรวจสอบบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน หากเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทของธุรกิจนั้น ๆ จะสามารถช่วยตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากรู้ข้อด้อยของงบการเงินของธุรกิจและสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อบริษัทที่ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
 3. ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีต้องมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีไม่ถูกควบคุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ว่าจ้างเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาได้ นอกจากนั้นต้องรักษาความลับของบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเหล่านั้นมาเปิดเผย
 4. ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในสำนักงานสอบบัญชีควรเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชี เนื่องจากการรับตรวจสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัทและยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีควรมีนโยบายที่เน้นคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชีและควบคุมให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เช่น ควรมีคู่มือในการตรวจสอบหรือมีแนวทางการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้สอบบัญชีในสำนักงานได้
 5. ผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีต้องมีกระบวนการในการติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้พบข้อบกพร่องของงบการเงินและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งต้องมีหนังสือตอบรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ลงนามเห็นชอบในข้อตกลงจากบริษัทที่ต้องการตรวจสอบบัญชีด้วย
 6. ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีจะต้องมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทที่ทำการว่าจ้างควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีเองโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดนบุคคลอื่นเอาชื่อของผู้สอบบัญชีมาแอบอ้างในการรับงาน

นอกจากประเภทและวิธีในการเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชีแล้วบริษัทที่ต้องการว่าจ้างในการตรวจสอบบัญชี ควรต้องรู้รูปแบบของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตรวจสอบบัญชีที่จะช่วยให้บริษัทสามารถทักท้วงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ซึ่งรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นมีดังนี้

 1. การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข หมายความว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐาน
 2. การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข หมายถึงมีข้อมูลบางส่วนในงบการเงินไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่สามารถหาหลักฐานได้มาอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวได้โดยข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญ
 3. การแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ไม่ถูกต้อง หมายถึงการแสดงความเห็นต่อข้อมูลงบการเงินขัดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ
 4. การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หมายถึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้ หรือการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอย่างร้ายแรง

การเลือกสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานจะช่วยให้บริษัทได้รับข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดผลดีต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นการรับข้อมูลของงบการเงินที่ถูกต้องยังช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ทางการตลาดได้อีกด้วย

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับปิดงบเปล่า รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับจดทะเบียนบริษัท
รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รับทำบัญชี และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Shopping Basket