บริการ รับทำบัญชี

เปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเองหรือใช้บริการบริษัทรับทำบัญชี

เปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเองหรือใช้บริการบริษัทรับทำบัญชี

เรื่องต้องรู้เมื่อเปิดบริษัท ทำบัญชีเองหรือจ้างบริษัทรับทำบัญชี อะไรดีกว่ากัน?

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หัวใจหลักที่มีบทบาทสำคัญคือ ‘การทำบัญชี’ ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาและเติบโต เพราะทำให้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของธุรกิจและเห็นผลประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ตัวเลขการประมาณการด้านกำไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะบริษัทเปิดใหม่ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการทำบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งเราสามารถทำบัญชีได้ 2 วิธีคือ การทำบัญชีด้วยตัวเองหรือจ้างให้บริษัทรับทำบัญชีช่วยดูแล

การทำบัญชีบริษัทเอง

หลังจากการจดบริษัทแล้ว ข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นไปด้วย ดังนั้นการทำบัญชีและการนำส่งภาษีก็จะต้องมีความละเอียดมากขึ้นกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียวอย่างแน่นอน โดยผู้ประกอบการจะต้องทำบัญชีรายวันและรายเดือน จัดทำงบการเงิน ส่งให้สำนักงานบัญชีตรวจสอบ และออกรายงานผู้สอบบัญชีเพื่อยื่นงบการเงินและภาษี สำหรับกิจการที่ต้องการทำบัญชีเองก็สามารถทำได้ แต่ผู้รับทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และยังจะต้องจ้างผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีเป็นประจำทุกปีด้วย

เอกสารที่ต้องจัดทำในการทำบัญชีเอง

 • ภาษีรายเดือน: ภ.พ. 30, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สำหรับเงินเดือนและค่าจ้าง, ประกันสังคม
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภ.ง.ด. 50
 • รายงานงบการเงิน

ข้อดีของการทำบัญชีเองโดยไม่จ้างบริษัทรับทำบัญชีคือผู้ประกอบการจะสามารถตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในบริษัทได้ด้วยตัวเองอยู่เสมอ โดยไม่ต้องกังวลว่าความลับของบริษัทจะรั่วไหลไปถึงบริษัทคู่แข่ง นอกจากนี้การวิเคราะห์บัญชียังจะช่วยทำให้เข้าใจลักษณะของกิจการและเห็นข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การทำบัญชีเองก็มีข้อเสียคือจะต้องเสียเวลามาเรียนรู้เรื่องบัญชีเพิ่มเติม และมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ค่อนข้างยุ่งยาก แม้จะสามารถทำบัญชีของบริษัทเบื้องต้นเองได้ สุดท้ายแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบและออกรายงานผู้สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีอิสระเพื่อยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี นั่นแปลว่าอย่างไรก็ต้องให้บริษัทรับทำบัญชีช่วยตรวจสอบและเซ็นรับรองอยู่ดี ซึ่งเป็นการเสียเวลาสองต่อ

ดังนั้นบริษัทหลายแห่งจึงเลือกใช้บริการจากบริษัทรับทำบัญชีเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีมาดูแลบัญชีและการยื่นภาษีของบริษัทโดยตรงนั่นเอง

การจ้างบริษัทรับทำบัญชี

แน่นอนว่าบริษัทรับทำบัญชีมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีที่ยาวนาน จึงสามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากกว่า โดยหน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีมีดังนี้

หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชี

 1. จัดทำบัญชี
  หน้าที่แรกของบริษัทรับทำบัญชีก็คือการจัดทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย งบกำไร ขาดทุน และอื่น ๆ โดยจะต้องรวบรวมเอกสารเพื่อลงบัญชีและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ทางบริษัทนำข้อมูลทางบัญชีในแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส ไปวางแผนธุรกิจหรือจัดการแผนการตลาดต่าง ๆ ต่อไป
 2. ยื่นแบบประจำเดือน
  หน้าที่ที่สำคัญมากของบริษัทรับทำบัญชีคือการจัดทำและยื่นแบบประจำเดือนแทนกิจการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนของพนักงาน ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรายการเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น
 3. ยื่นแบบประจำปี
  บริษัทรับทำบัญชีจะต้องยื่นภาษีกลางปีและปลายปีของกิจการแก่กรมสรรพากร รวมถึงจัดทำงบการเงินสำหรับส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  • ยื่นภาษีกลางปี บริษัทรับทำบัญชีต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของครึ่งปีแรกของกิจการ
  • ยื่นภาษีสิ้นปี บริษัทรับทำบัญชีต้องยื่นแบบภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีภายใน 5 เดือนนับจากสิ้นรอบบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน หรือภายใน 1 เดือนนับจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับบริษัท
 4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี
  เพราะการจัดการบัญชีเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจึงไม่ได้มีเพียงแต่จัดทำบัญชีหรือรับตรวจสอบบัญชี เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการภาษี รวมถึงคำแนะนำด้านอื่น ๆ และวิเคราะห์สถิติในงบบัญชีที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านบัญชีน้อยที่สุด

ทำไมควรจ้างบริษัทรับทำบัญชี?

ลดการทุจริตภายในบริษัท เนื่องจากสำนักงานบัญชีจะช่วยตรวจสอบงบประมาณต่าง ๆ ในบริษัทให้ถูกต้อง ทั้งบัญชีรายรับ รายจ่าย งบกำไรขาดทุน และรายการซื้อขายรวมถึงรายการอื่น ๆ

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีอย่างถูกต้อง นอกจากการทำบัญชีและยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว บริษัทรับทำบัญชียังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย การออกใบกำกับภาษี รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการภาษีให้กับบริษัทได้ เนื่องจากสำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญและมีการอัปเดตข้อมูลรายงานทางการเงินและกฎหมายอยู่เสมอ จึงมีส่วนช่วยทำให้บริษัทรับมือกับภาษี ลดโอกาสโดนค่าปรับจากความผิดพลาดที่มาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ลดต้นทุน บริษัทสามารถเลือกจ้างบริษัทรับทำบัญชีเฉพาะช่วงปิดงบได้ จึงช่วยลดต้นทุนพนักงานได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานทำบัญชีประจำภายในบริษัทและต้องจ่ายเงินรายเดือน นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อซอฟต์แวร์ด้านบัญชีอีกด้วย

ประหยัดเวลา การจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาจัดการเรื่องบัญชีจะช่วยให้คุณมีเวลาในการไปพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องทำบัญชี อีกทั้งยังไม่ต้องเดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลด้วยตัวเอง

ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของการเลือกทำบัญชีเองและการจ้างบริษัทรับทำบัญชี ซึ่งคุณก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่าการมีมืออาชีพอย่างสำนักงานบัญชีคอยดูแลจะช่วยทำให้คุณมั่นใจในเรื่องความถูกต้องแม่นยำแน่นอน สามารถเอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตดีกว่าต้องมากังวลเรื่องของบัญชีด้วยตัวเอง

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Company Registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ


Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับปิดงบเปล่า รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา
รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Tags: No tags

Comments are closed.