จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนบริษัท สิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้สำหรับการทำธุรกิจ

แม้ว่าในเมืองไทยอาจไม่มีการให้ความรู้หรือวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนภาษีหรือการจดทะเบียนบริษัทโดยตรง แต่หากใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท หรืออาจจ้างบริษัทที่มีบริการรับจดทะเบียนบริษัทเพื่อให้จัดการเรื่องภาษีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจมือใหม่และผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งผู้ที่ต้องการยื่นจดทะเบียนเองและผู้ที่ต้องการจ้างบริษัทรับจดทะเบียน

จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้าง

 1. ตั้งชื่อหรือเลือกชื่อบริษัทเพื่อจองชื่อในการจดทะเบียน
  สิ่งแรกที่จะต้องทำในการจดทะเบียนบริษัทได้แก่การตั้งชื่อบริษัท โดยชื่อเหล่านั้นจะต้องเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่นที่ทำการจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว โดยในการจดทะเบียนสามารถเลือกชื่อและยื่นจองชื่อได้สูงสุด 3 ชื่อ โดยชื่อแรกที่เลือกจะได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียนก่อนชื่ออื่นๆ หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ก็จะพิจารณาชื่ออื่นตามลำดับ โดยสามารถยื่นจองชื่อได้ 2 วิธี วิธีแรก ได้แก่ ยื่นต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าในเขตที่อาศัยอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด วิธีที่สอง ได้แก่ การจองชื่อผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th

 2. ทำการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน
  หลังจากชื่อที่จองไปได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน นับตั้งแต่นายทะเบียนลงชื่อบนเอกสาร โดยหนังสือบริคณห์สนธิเป็นหนังสือที่แสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท มีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่จัดตั้งของบริษัท วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน ข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน เป็นต้น

 3. เปิดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  ทำการเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเท่านั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าซื้อหุ้นบริษัทได้ หลังจากทำการซื้อขายหุ้นจนครบแล้ว ก็จะต้องออกหนังสือเพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดอีกครั้งอย่างน้อย 7 วันหลังทำการซื้อขายหุ้น

 4. จัดประชุมเพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่ตรงกันในการจัดตั้งบริษัท
  จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในบริษัท เพื่อให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท โดยในวาระการประชุมจะประกอบไปด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับรองสัญญาในการจดบริษัท จำนวนหุ้นบริษัทสุทธิ เป็นต้น เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย

 5. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท
  การประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการผู้ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมในนามบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องดำเนินการเก็บค่าหุ้นบริษัทจำนวน 25% ของมูลค่าทุนจดทะเบียนให้ครบ เพื่อที่จะยื่นขอจดทะเบียนบริษัท โดยจะต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน หลังจากมีการประชุมจัดตั้งเท่านั้น หากล่าช้าจะถือว่าการประชุมเป็นโมฆะและจะต้องจัดการประชุมขึ้นใหม่

 6. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท
  การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อจดทะเบียนบริษัท มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระทั้งหมด ดังนี้
  • ค่าหนังสือรับรองรายการละ 40 บาท
  • ค่ารับรองสำเนาเอกสารขอจดทะเบียน 50 บาท
  • ค่าใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองบริษัท ฉบับละ 200 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท

 7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  ขั้นตอนสุดท้ายในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ การรับใบสำคัญและหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทางกฎหมายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ สามารถขอรับได้ที่นายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าในเขตที่อาศัยอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด เมื่อนายทะเบียนทำการรับจดทะเบียนบริษัทและมอบหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ตามที่บริษัทพึงมีทุกประการ

มาถึงตรงนี้ข้อมูลข้างต้นคงทำให้หลายคนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการจดทะเบียนบริษัทมากขึ้น สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง แต่สำหรับนักธุรกิจมือใหม่หรือคนที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยาก ก็สามารถใช้บริการบริษัทที่ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนบริษัทได้

สำนักงานบัญชี Visualize Accounting รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ มากความสามารถทางด้านภาษีและบัญชีมามากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและนำเสนอตัวเลือกค่าบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับปิดงบเปล่า รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา
รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Tags: No tags

Comments are closed.