รับตรวจสอบบัญชีมีกี่ประเภท

การรับตรวจสอบบัญชีมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

การรับตรวจสอบบัญชีมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

เจาะลึก 4 รูปแบบและรายละเอียดที่แตกต่างกันของการรับตรวจสอบบัญชีแต่ละประเภท

การรับตรวจสอบบัญชี หรือการสอบบัญชี เป็นกระบวนการตรวจสอบและประเมินเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ สมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี รายการทางบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงิน ร่วมกับการจัดทำรายงานเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของกิจการที่รับตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะสามารถช่วยระบุได้ว่า งบการเงินของธุรกิจที่ถูกกำหนดขึ้นมานั้นได้รับการทำตามแผนหรืออยู่ในมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจหรือบริษัทนั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

โดยสำหรับการรับตรวจสอบบัญชีในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ซึ่งการรับตรวจสอบบัญชีแต่ละประเภทก็ล้วนมีรายละเอียดในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. การรับตรวจสอบบัญชีแบบภายนอก (External Audit)
  การรับตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) เป็นขั้นตอนการรับตรวจสอบบัญชีที่จะมีการดำเนินการโดยผู้รับตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในฐานะพนักงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสทางการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ที่จะมาทำการรับตรวจสอบบัญชีภายนอกมักจะถูกเรียกว่า CPA (Certified Public Accountant) หรือผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย (Statutory Auditor) ที่มีคุณสมบัติในการได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เพื่อให้สามารถดำเนินการรับตรวจสอบบัญชีและออกรายงานรับรองงบการเงินให้กับธุรกิจได้

 2. การรับตรวจสอบบัญชีแบบภายใน (Internal Audit)
  การรับตรวจสอบบัญชีแบบภายใน (Internal Audit) จะเป็นขั้นตอนการรับตรวจสอบบัญชีที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของพนักงานภายในองค์กรธุรกิจ โดยการรับตรวจสอบบัญชีในลักษณะดังกล่าวนี้จะไม่นับว่าเป็นการตรวจสอบงบการเงินและบัญชี แต่จะเป็นการตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับระบบการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ภายใต้ขอบเขตของการรับตรวจสอบบัญชีที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจเทียบเท่า หรือเจ้าของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้การรับตรวจสอบบัญชีแบบภายในสามารถช่วยควบคุมและกำกับดูแลรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความเป็นระบบ เพื่อเป้าหมายในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ร่วมกับการช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับองค์กรได้แบบองค์รวม

 3. การรับตรวจสอบบัญชีแบบการตรวจสอบภาษี (Tax Audit)
  การรับตรวจสอบบัญชีแบบการตรวจสอบภาษี (Tax Audit) เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการรับตรวจสอบบัญชีที่จะมีความแตกต่างไปจากการตรวจสอบทางการเงิน โดยการรับตรวจสอบบัญชีแบบการตรวจสอบภาษีในลักษณะดังกล่าวจะมีการดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อทำการตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้กับกิจการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนหรือทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นการรับรองว่าธุรกิจดังกล่าวมีการเสียภาษีอากรและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรอย่างถูกต้อง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การรับตรวจสอบบัญชีแบบผู้สอบบัญชีตลาดทุน (List of Auditors Approved by the office of SEC)
  การรับตรวจสอบบัญชีแบบผู้สอบบัญชีตลาดทุน (List of Auditors Approved by the office of SEC) จะเป็นการรับตรวจสอบบัญชีโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อมาทำหน้าที่ในการรับรองงบการเงินสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดทุน (IPO) ที่มีการออกสินค้า อาทิ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร กองทุนรวมต่าง ๆ เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายให้แก่ประชาชนได้ถือครองไว้และถือว่าเป็นพันธสัญญาต่อกัน เพื่อเป้าหมายในการช่วยรักษาความถูกต้อง เสถียรภาพโดยรวม และความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินภายในตลาดหลักทรัพย์

ในกระบวนการรับตรวจสอบบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับทำบัญชี ที่ซับซ้อน สำนักงานบัญชี Visualize Accounting พร้อมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณในการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับทำบัญชี ตลอดจนการรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา โดยผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA) และทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการรับตรวจสอบบัญชี มามากกว่า 10 ปี ที่พร้อมให้คำปรึกษาและนำเสนอตัวเลือกค่าบริการที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่รวดเร็วและตรงไปตรงมา เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดการกับความซับซ้อนของการกำกับดูแลทางการเงิน เพื่อการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับปิดงบเปล่า รับทำบัญชี
รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รับจดทะเบียนบริษัทและ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Tags: No tags

Comments are closed.