รับตรวจสอบบัญชี

วิธีการเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท! ที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชี

วิธีการเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท! ที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำธุรกิจซึ่งธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด, นิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม หรือนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเนื่องจากมีข้อกฎหมายกำหนดให้บริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี ซึ่งการตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบผ่านงบการเงินของบริษัท ซึ่งการจัดทำงบการเงินบริษัทสามารถจัดทำผ่านแผนกบัญชีของบริษัทได้โดยตรงหรือว่าจ้างให้สำนักงานรับทำบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อปิดงบบัญชีก็ได้ โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อยืนยันว่างบการเงินมีความถูกต้องก่อนนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและใช้ยื่นเสียภาษีประจำปี ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชี เพราะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจสำหรับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดทุน และยังมีผลต่อการระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนให้กับบริษัท นอกจากนั้นการตรวจสอบบัญชียังช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในงบการเงินได้อีกด้วย ด้วยความสำคัญทั้งในทางกฎหมายและความน่าเชื่อถือของบริษัท การเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชีจึงต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอีกทั้งต้องเลือกประเภทของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับประเภทของบริษัท โดยประเภทของผู้สอบบัญชีและวิธีการเลือกผู้สอบบัญชีมีดังนี้

ประเภทของผู้สอบบัญชีในการรับตรวจสอบบัญชี มีด้วยกัน 2 ประเภท

 1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนจากอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองบัญชีงบการเงิน ซึ่งรับตรวจสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” จากสภาวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ซึ่งรับตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลทั้งในรูปแบบบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะจัดทำรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่างบการเงินถูกต้องและได้มาตรฐานตามรายงานทางการเงินหรือไม่

วิธีการเลือกสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

 1. ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องทั้งผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีอนุญาต จึงจะสามารถรับตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในระหว่างรับตรวจสอบบัญชี
 2. ควรเลือกผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจของบริษัท เพราะผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีมีความชำนาญในการตรวจสอบบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน หากเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทของธุรกิจนั้น ๆ จะสามารถช่วยตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากรู้ข้อด้อยของงบการเงินของธุรกิจและสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อบริษัทที่ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
 3. ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีต้องมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีไม่ถูกควบคุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ว่าจ้างเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาได้ นอกจากนั้นต้องรักษาความลับของบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเหล่านั้นมาเปิดเผย
 4. ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในสำนักงานสอบบัญชีควรเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชี เนื่องจากการรับตรวจสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัทและยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีควรมีนโยบายที่เน้นคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชีและควบคุมให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เช่น ควรมีคู่มือในการตรวจสอบหรือมีแนวทางการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้สอบบัญชีในสำนักงานได้
 5. ผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีต้องมีกระบวนการในการติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้พบข้อบกพร่องของงบการเงินและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งต้องมีหนังสือตอบรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ลงนามเห็นชอบในข้อตกลงจากบริษัทที่ต้องการตรวจสอบบัญชีด้วย
 6. ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีจะต้องมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทที่ทำการว่าจ้างควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีเองโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดนบุคคลอื่นเอาชื่อของผู้สอบบัญชีมาแอบอ้างในการรับงาน

นอกจากประเภทและวิธีในการเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชีแล้วบริษัทที่ต้องการว่าจ้างในการตรวจสอบบัญชี ควรต้องรู้รูปแบบของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตรวจสอบบัญชีที่จะช่วยให้บริษัทสามารถทักท้วงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ซึ่งรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นมีดังนี้

 1. การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข หมายความว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐาน
 2. การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข หมายถึงมีข้อมูลบางส่วนในงบการเงินไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่สามารถหาหลักฐานได้มาอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวได้โดยข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญ
 3. การแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ไม่ถูกต้อง หมายถึงการแสดงความเห็นต่อข้อมูลงบการเงินขัดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ
 4. การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หมายถึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้ หรือการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอย่างร้ายแรง

การเลือกสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานจะช่วยให้บริษัทได้รับข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดผลดีต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นการรับข้อมูลของงบการเงินที่ถูกต้องยังช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ทางการตลาดได้อีกด้วย

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

จดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องทำอย่างไร

เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทยทำให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติหันมาสนใจและมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยเพื่อมองหาตลาดใหม่ ๆ ประเทศไทยมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ แรงงานที่มีทักษะสูง ฐานความต้องการของผู้บริโภคที่ค่อนข้างกว้าง และมีนโยบายรัฐที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้นการประกอบธุรกิจในไทยจึงมีทั้งข้อดี และสร้างโอกาสมากมายให้แก่นักลงทุน

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเริ่มธุรกิจในประเทศไทย การเข้าใจข้อมูลและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจดทะเบียนเพื่อเริ่มธุรกิจที่อาจดูซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างมากแต่หากมีการเตรียมพร้อมที่ดี และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การเปิดบริษัทสำหรับชาวต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่ชาวต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจและถือหุ้นในประเทศไทย จะต้องทำอย่างไร และมีข้อกำหนดอะไรบ้าง เรามีข้อมูลและข้อแนะนำให้กับผู้ศึกษาและชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจและจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ธุรกิจที่ชาวต่างชาติได้รับอนุญาต ได้แก่

 1. บริการออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำยาวอะคริลิก
 2. บริการออกแบบสร้างภาพกราฟฟิก และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับใช้ในการตกแต่งแบบจำลองภายนอกและภายในอาคาร
 3. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ประเภทย่อยบริการระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับการทำ Digital Marketing ระหว่างเจ้าของสินค้า/ร้านค้า
 4. บริการวิจัย พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวพ์เตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

โดยรัฐบาลไทยได้แบ่งธุรกิจที่ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติทำในประเทศไทยโดยเด็ดขาด มี 3 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุผลพิเศษ

ประเภทที่ 2 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม

ประเภทที่ 3 ธุรกิจที่คนไทยไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

หากต้องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ ในขณะที่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการควบคึมธุรกิจได้โดยตรง

เมื่อทราบถึงประเภท รายละเอียด และข้อกำหนดแล้ว ต่อมาเรามาดูกันว่าการเปิดบริษัทต่างด้าวมีขั้นตอนอย่างไร บริษัทต่างด้าวมีขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และค่าธรรมเนียมสูงกว่าการจัดตั้งบริษัททั่วไป เราจึงได้สรุปขั้นตอนคร่าวๆในการยื่นขอจดบริษัทต่างด้าว ดังนี้

การขอประกอบธุรกิจ

 • หากเป็นธุรกิจในประเภทที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ โดยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกิน 60 วัน
 • เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบและดำเนินการออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน
 • หากเป็นธุรกิจในประเภทที่ 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำสรุปเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อขอความเห็นชอบ โดยการพิจารณาอนุญาตต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
 • เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณ่ให้ทราบและดำเนินการออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะประกอบธุรกิจได้

กรณีไม่อนุญาตจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วัน โดยระบุเหตุผลที่ไม่อนุญาตและมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน 30 วัน ซึ่งสามารถทำเป็นหนังสือยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การพิจารณาคำขออุทธรณ์ใช้เวลา 30 วันโดยคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ระยะเวลาดำเนินการ

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 3-6 เดือน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทและการลำดับคิวการพิจารณาเพื่ออนุมัติและออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ

ส่วนการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติมี 2 กรณี

กรณีที่ 1 การจดทะเบียนบริษัท สัญชาติไทย คือ คนไทย ถือหุ้นอย่างน้อย 51% และคนต่างชาติ ถือหุ้นไม่เกิน 49 % โดยสามารถประกอบธุรกิจได้ทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่ 2 การจดทะเบียนบริษัท สัญชาติอื่น คือ คนต่างชาติ ถือหุ้น 50-100% จะต้องขอเป็นใบประกอบธุรกิจต่างด้าวแทน

กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือในกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจในการทำการแทนบริษัทจำกัด ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานที่มาของเงินลงทุนสอดคล้องกับเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนหรือ
 • เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นหรือสำเนาเอกสารแสดงหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

กรณีที่กรรมการต่างชาติมีอำนาจลงนามในคำขอจดทะเบียนให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่านนั้นมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินในบัญชีเงินฝาก

หากท่านไหนสนใจหรือชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามหรือใช้บริการสำนักงานบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ที่ Visualize Accounting

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

บริษัทรับทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

บริหารจัดการการเงินในธุรกิจของคุณให้รัดกุมมากขึ้นด้วย บริษัทรับทำบัญชีคุณภาพเชื่อใจได้

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นมีรายละเอียดมากมายให้ต้องใส่ใจเป็นธรรมดา แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดไม่แพ้เรื่องอื่นใด คงเป็นการมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนและไม่มีความผิดพลาด การทำบัญชีนั้นมีประโยชน์ในทุกระดับตั้งแต่การดูแลต้นทุนกำไรของธุรกิจ ไปจนถึงการตั้งเป้าหมาย ยอดขาย วางแผนภาษีและขยับขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ไม่ควรมองข้ามการทำบัญชีเลย บริการรับทำบัญชีจึงไม่ได้เพียงเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะการวางแผนที่ดี ทำให้อนาคตของธุรกิจเติบโตได้ดีตามไปด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่จะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรเริ่มมองหาบริษัทรับทำบัญชีราคามาตรฐาน บริการคุณภาพ

 1. ขนาดของกิจการ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก่อนตามหาบริษัทรับทำบัญชีคือธุรกิจของคุณเอง มีแผนในการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร มีเงินลงทุนในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหน แผนการจดทะเบียนนิติบุคคล การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยหากธุรกิจของคุณยังมีขนาดเล็กและยังรับรายได้และยื่นภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา เอกสารด้านการเงินน้อย อาจเริ่มจากการรับคำปรึกษาบริษัทรับทำบัญชีได้ก่อนในทุกเรื่อง เช่นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น เว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นที่นิยม ในขณะเดียวกัน แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ถ้าคุณมีแผนการขยับขยายในอนาคตหรือระยะยาว การจ้างบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาช่วยดูแลในส่วนต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและจะมีประโยชน์กับธุรกิจในอนาคตแน่นอน
 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชี การลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพราะการจ้างบริษัทรับทำบัญชีก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็อาจจจะจ้างเป็นช่วงอย่างเช่น ช่วงปิดปีงบ หรือจ้างทำเอกสารทางบัญชีไปก่อน ในขณะที่หากมีการจดทะเบียนแล้ว ก็อาจจะขยายเป็นช่วงยื่นภาษี หรือการสอบบัญชีในช่วงต่างๆ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมีเกิดประโยชน์สูงสุด และอย่าลืมเลือกบริษัทรับทําบัญชีราคาดี ย่อมเยา แต่การบริการก็ครบถ้วน
 3. บริการรับทำบัญชีที่เหมาะกับธุรกิจคุณ แน่นอนว่าปัจจัยหลายๆ ส่วนนั้นสัมพันธ์กับการตัดสินใจของคุณ ทั้งในด้านรายรับรายจ่ายของธรุกิจและโหลดงานด้านบัญชี รวมถึงแผนการพัฒนาในอนาคต บริษัทรับทำบัญชีเองก็มีบริการหลากหลายแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การแนะนำระบบบัญชี ผังการเดินเอกสารที่จำเป็นต่างๆ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ บันทึกบัญชีตามสมุดรายวันด้วยโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร จัดทำบัญชีแยกประเภท รายงานกำไรขาดทุนประจำเดือน ซึ่งคุณก็สามารถตกลงกับบริษัทรับทำบัญชีได้ว่าต้องการงานส่วนใดบ้าง

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทําบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเปิดธุรกิจใหม่หรือทำธุรกิจขนาดเล็กและกำลังทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว คงจะเคยพบกับความยุ่งยากในการทำบัญชีที่มีแต่ตัวเลขเต็มไปหมด ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งทั้งปัญหาเล็กและใหญ่ แถมการทำบัญชียังใช้เวลามากจนทำให้งานส่วนอื่นๆ ต้องล่าช้า แต่ถ้าไม่ทำบัญชีเลยก็อาจมีเงินหายไม่รู้ตัว แต่ถ้าจะจ้างนักบัญชีประจำ ธุรกิจของคุณก็เล็กและยังไม่มีเงินทุนมากพอที่จะสร้างรายจ่ายก้อนใหญ่ได้ขนาดนั้น วันนี้เรามีทางออกให้คุณ ลองคิดถึงตัวเลือกบริษัทรับทำบัญชีที่สามารถจัดการงานด้านบัญชีได้ทุกด้าน ไม่จำเป็นต้องจ้างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระในการทำธุรกิจของคุณได้อีกมาก มีเวลาคิดถึงแผนการขยับขยายในอนาคต

ฟังให้ชัดว่าข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสำหรับบริษัทขนาดเล็กนั้นมีอะไรบ้าง

 1. มีบริการหลากหลายเลือกได้ตามความต้องการ เพราะบริษัทรับทำบัญชีมีพนักงานและระบบการบริหารสำหรับงานบัญชีโดยเฉพาะ ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน คุณจึงสามารถเลือกบริการที่ตัวเองต้องการได้ ตั้งแต่การวางระบบงานบัญชี เอกสารบัญชีรายรับรายจ่าย จนถึงการปรึกษาเรื่องการยื่นภาษีและจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งบางบริการสามารถใช้งานครั้งเดียวได้ ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำให้ยุ่งยาก
 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ้างประจำ เพราะงานบางส่วนนั้นเป็นเรื่องของระบบ หากมีการระบบที่ดีและเอกสารให้รัดกุมได้แล้วนั้น งานส่วนอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ โดยคุณก็สามารถข้างบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาช่วยในส่วนนี้เพราะพวกเขาเชี่ยวชาญมากกว่า และหลังจากที่งานเอกสารและระบบเดินไปได้แล้ว ก็สามารถทำที่เหลือได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะบริษัทรับทําบัญชีราคามาตรฐานนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานบัญชี สำหรับท่านที่พึ่งเริ่มทำธุรกิจขนาดเล็กและอยากทดลองทำงานด้วยตัวเอง ก็สามารถปรึกษากับบริษัทรับทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งในด้านงานเอกสาร งานด้านการเงินหรือภาษี เราก็มีบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน

การจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการลดภาระและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกบริษัทรับทำบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือและให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุด

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC